A partir de dia 18 de maig de 2020, comença el procés de reobertura al públic de l’Arxiu del Regne de Mallorca, que oferirà la consulta de la documentació als usuaris, segons les condicions establertes en el capítol IV de l’ordre ministerial SND/388/2020, de 3 de maig.

Els usuaris podran accedir a la informació dels fons de l’ARM per dues vies, la telemàtica i la presencial:

 • A la telemàtica, l’usuari haurà de fer una sol·licitud per correu electrònic dirigida a arm@arxregne.caib.es. Es recomana als usuaris que prioritzin aquesta via, sempre que sigui possible; és a dir quan es demani informació que no requereixi la consulta presencial i per comanar reproduccions digitals de documents.
 • Per a la presencial, l’aforament de la sala de consulta de l’ARM estarà limitat a un màxim de 5 persones, l’horari de consulta serà de 9 a 14.30 hores. Els usuaris hauran de sol·licitar, mitjançant cita prèvia, accedir a la sala de consulta. La sol·licitud s’haurà de fer per correu electrònic a arm@arxregne.caib.es amb indicació de:
  • El motiu de la consulta.
  • El dia i hora en què es voldria fer la consulta i el temps que es preveu invertir en la realització de la mateixa.
  • Les signatures topogràfiques dels documents que es volen consultar, en cas que se’n tingui coneixement.

Cada sol·licitud correspon a una jornada de treball, és a dir que cada dia que es vol accedir a l’arxiu s’ha de fer una sol·licitud nova.

L’ARM comunicarà per correu electrònic la data, la hora i les condicions de consulta. Les sol·licituds de consulta, tant telemàtiques com presencials, seran ateses per ordre d’entrada, excepte les peticions que siguin part de procediments administratius i judicials, les quals s’atendran de manera prioritària.

Els documents consultats hauran de passar una quarantena de 10 fins que es puguin tornar a consultar.

Els usuaris que accedeixin mitjançant cita prèvia a la sala de consulta de l’ARM hauran d’adoptar les següents mesures per a protegir la seva salut i evitar contagis:

 • S’han d’aplicar obligatòriament el gel hidroalcohòlic que hi haurà al vestíbul d’entrada a l’edifici. També n’hi haurà de disponible a la sala de consulta.
 • Han d’utilitzar les escales de forma preferent. L’ascensor només en casos indispensables i només per 1 persona, excepte casos que requereixin assistència.
 • Ús obligatori de mascareta i guants per accedir a la sala.
 • Han de dur el seu llapis per treballar a la sala de consulta.
 • Han de mantenir la distància interpersonal d’un mínim de 2 metres en totes les zones d’ús públic de l’arxiu.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.