Les dides són dones que alleten infants d’una altra mare. Aquesta pràctica era molt comuna en la societat de l’Antic Règim i va sobreviure en el món occidental fins al segle XX. Es feia per suplir la manca de llet de la mare, per malaltia o decés d’aquesta, o fins i tot, en cas que la mare no desitgés criar el seu fill per no fer tasques considerades inadequades al seu nivell social.
Podem conèixer aquestes dues dones gràcies als respectius contractes de didatge que varen fer davant un notari per deixar constància dels compromisos de les parts. És un tipus de contracte de treball per un temps determinat, el que avui en dia seria, salvant les distàncies, un contracte de treball, de servei o d’arrendament de servei, en el qual l’objecte de la contractació és el d’una nodrissa que ha d’alimentar nadons.
Aquests dos documents són rellevants perquè fan referència a dones, sempre escasses en la documentació, i ho fan d’una manera singular, essent per elles mateixes les protagonistes del document i no atorgant juntament, o en nom seu, amb el seu marit o fills, com és més habitual. Les dues dides també són importants perquè les trobem exercint un ofici, encara que no és l’únic del que tenim notícia. La presència femenina en la documentació notarial medieval està, en bona part, relacionada amb els contractes matrimonials i en la gestió dels béns que li corresponen segons els pactes matrimonials.
El primer contracte de didatge, el més antic que tenim documentat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, data del 8 d’octubre de 1240 (ARM, ECR 341, foli 118v). Maria de Castelló d’Empúries promet a Bernat de Regull i a Ermessenda que alletarà a Maria, la filla d’ambdós; especifica que donarà de mamar a casa de la dida i que ho farà amb la seva llet. Per la seva banda, Bernat de Regull li pagarà un salari mensual de 3,5 sous melgoresos. No s’especifica quan de temps durarà la relació contractual.
Els segon contracte de lactància és del 17 de juny de 1242 (ARM, ECR 342, foli 81). En aquest cas, la vídua Ferrera, que ho és de Ramon Figuera de Provençana, promet a Berenguer de Rees, notari de Mallorca, que alletarà el seu fill Jaume durant un any i que cuidarà d’ell el millor que pugui. Berenguer de Rees li pagarà 2,5 sous per mes, fins a un total de 30 sous.
Aquests referències formen part del Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1239-1243). Es tracta del llibre notarial més antic conegut sobre Mallorca, un dels deu primers llibres notarials de la primera meitat del segle XIII de la Corona d’Aragó. Pertany a la sèrie Civitatis et Partis Foraneae d’Escrivania de Cartes Reials (ECR) del fons de Reial Patrimoni de l’Arxiu del Regne de Mallorca. El document ens ha arribat molt desfigurat pel pas dels anys, sense tapes, ni cobertes, ni ordenat cronològicament. Concretament es troba en 11 fragments repartits en tres llibres d’aquesta sèrie que són ECR 341, ECR 342 i ECR 343. El Manual està format pels esborranys o redaccions provisionals dels documents que s’han d’expedir a la notaria, per en darrer terme, lliurar-los en pergamí a les persones interessades. S’ha reconstruït tenint en compte la coincidència de les dates dels fragments i la autoidentificació del notari, Pere Romeu, en alguns dels fragments.
En Pere Romeu és un exemple de notari públic que va arribar a Mallorca amb l’ocupació cristiana, i que prestava els seus serveis a Ciutat de Mallorca. El fet que es tracti d’un notari públic és una diferència fonamental respecte als altres documents notarials d’aquest segle conservats a la Corona d’Aragó. En la majoria dels casos es produeixen en un entorn eclesiàstic, parroquial o episcopal, mentre a que a Mallorca el notari ja apareix com a funcionari públic.
Aquesta font documental està datada només deu anys després de la conquesta de Mallorca, durant el govern de Pere de Portugal. A través dels documents que al llarg de quatre anys es despatxen en aquesta notaria es pot veure com es desenvolupa una societat, una economia i un territori d’avantguarda fronterera, molt marítima i en transformació.

 

M. Carme Coll Font
Arxiu del Regne de Mallorca