DIA INTERNACIONA DELS ARXIUS A L’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA

9 de juny de 2020

Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca.

Llibre dels Reis”

Coincidint amb els actes del dia Internacional dels arxius, l’Arxiu del Regne de Mallorca presenta el seu manuscrit més important: el Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, més conegut com a Llibre dels Reis.

Es tracta d’un cartulari que compila principalment el conjunt de franqueses i privilegis atorgats a la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca entre 1230 i 1341 per Jaume I i els tres monarques privatius de la Casa de Mallorca: Jaume II, Sanç i Jaume III.

El Llibre dels Reis fou compilat en l’època de Jaume III, entre 1334 i, segurament, 1341. Sabem que el rei havia jurat i confirmat els privilegis del regne l’any 1333, però el seu govern, fins a la caiguda el 1343, fou presidit per unes relacions fredes i tenses amb els jurats de la Universitat a causa dels conflictes, les pretensions financeres del monarca i la política fiscal que això comportà. Així, doncs, la compilació de les franqueses i privilegis encarregada a Romeu Despoal havia de servir als jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca com a argument per a la defensa i reivindicació dels seus drets i això incloïa la presència d’elements simbòlics.

La compilació llatina de les franqueses i privilegis constitueix la primera part del Llibre dels Reis. La part central també conté una còpia dels Usatges de Barcelona. Finalment, la compilació catalana de les franqueses i privilegis ocupa la segona part del volum.

Tot el manuscrit ve marcat per les dues grans miniatures, que representen Jaume I i encapçalen els dos repertoris de franqueses i privilegis. A partir d’aquí comença una jerarquia que segueix a les vinyetes situades al començament dels documents de cada un dels monarques, mentre que cada document va encapçalat per caplletres de gran mòdul, majoritàriament historiades, habitades o florides. Les rúbriques dels dos repertoris i les dels Usatges de Barcelona presenten igualment grans caplletres florides i d’altres de mòdul més petit, així com inicials secundàries. Un element pictòric destacat per la contribució a la riquesa del llibre són les drôleries, que representen escenes protagonitzades per éssers reials o fantàstics. En conjunt es tracta del treball d’un taller amb una qualitat que és manté al llarg de tot el còdex.

Josep Maria Quadrado, primer director de l’Arxiu del Regne de Mallorca el 1851, no dubtà en adjudicar al còdex el títol de Llibre dels Reis, i situar-lo al cap de la col·lecció dels que es conservaven en aquells moments a l’Arxiu de la Universitat i no de bades titulà un dels seus treballs El códice de los Reyes, o sea, el Rey de los códices en el Archivo de Mallorca, que es pot considerar com primer estudi codicològic fet a Mallorca amb metodologia crítica.

El caràcter mític atorgat per Quadrado al Llibre dels Reis ha estat present en autors tan significats com Antoni Pons i Joan Pons i Marquès; i ha exercit influència en tots els que de qualque manera ens hem apropat a l’estudi de les franqueses, els privilegis i els altres documents constitutius del dret privilegiat del Regne de Mallorca.

***